Hệ thống đèn dụ cá cho tàu đánh bắt cá xa bờ tại Việt nam.