EMC là gì?

ElectroMagnetic Compatibility

EMC là gì? What is EMC-EMI-EMS

Theo khái niệm bằng tiếng anh được ghi rõ:

EMC is an abbreviation for electromagnetic compatibility. This means interoperability, or an electronic device’s ability to operate in an electric environment without interfering other electronic devices (emission), and without being interfered by other devices in its vicinity (immunity).

EMC is divided into two main areas: electromagnetic interference (EMI) and electromagnetic susceptibility (EMS).

These two areas are again divided into two categories of phenomena: conducted phenomena and radiated phenomena.

EMC testing comprises measurements of the emission generated on in- and outgoing cables, the emission generated as electric fields surrounding the device, immunity against several disturbance phenomena on in- and outgoing cables, immunity against electric fields generated by other electronic devices and radio transmitters, and immunity against electrostatic discharges generated by human intervention.

Hiểu nôm na là: “ElectroMagnetic Compatibility (EMC) – Tương thích điện từ là khả năng thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện, điên, điện tử hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến thiết bị, hệ thống thiết bị khác” – Luật Tần số vô tuyến điện

EMC = EMI + EMS

  • Nhiễu điện từ (EMI)
  • Miễn nhiễm điện từ (EMS)
Tương thích trường điện từ trường là khả năng thiết bị, hệ thống thiết bị điện, điện tử hoạt động bình thường trong môi trường điện từ và không gây nhiễu đến thiết bị, hệ thống thiết bị khác. EMC bao gồm can nhiễu điện từ EMI (ElectroMagnetic Interference) và khả năng miễn nhiễm điện từ EMS (Electro Magnetic Susceptibility).
EMI là các phát xạ điện từ gây ra bởi thiết bị gây ảnh hưởng đến hoạt động của các thiết bị khác trong môi trường xung quanh. Còn EMS là khả năng hoạt động của thiết bị theo đúng chức năng khi bị ảnh hưởng bởi nhiễu điện từ.

Theo công bố của Eurocert

EMC – Tương thích điện từ

EMC là chỉ thị tiêu chuẩn về khả năng tương thích điện từ của thiết bị. Là một trong những Chỉ thị mới và áp dụng trên tất cả 27 nước thành viên EU. Chỉ thị này áp dụng cho tất cả những sản phẩm điện và điện tử dẫn tới hoặc bị ảnh hưởng do nhiễu loạn điện tử.

Vì vậy, một số nhà sản xuất trong ngành công nghiệp điện, điện tử cần đảm bảo rằng sản phẩm của họ tuân theo các yêu cầu của Chỉ thị và thể hiện rằng đây là trường hợp có thể gắn dấu CE Marking.

Tóm tắt về Chỉ thị

Tuân thủ chỉ thị này là bắt buộc đối với hầu hết các thiết bị điên, điện tử muốn nhập về EU. Tất cả các sản phẩm điện, điện tử muốn vào thị trường EU phải được chứng nhận EMC và mang dấu CE Marking.

Chỉ thị EMC yêu cầu tất cả các sản phẩm nên tuân theo những yêu cầu bảo vệ cơ bản:

  • Sự tương thích điện từ của sản phẩm không gây ảnh hưởng và bị ảnh hưởng bởi các sản phẩm điện tử khác
  • Có mức độ miễn nhiễm nhiễu loạn điện từ như mong đợi trong dự định sử dụng, cho phép hoạt động mà không làm suy giảm hoạt động quy định
  • Tài liệu mà Chỉ thị EMC yêu cầu gồm:
  • Hồ sơ Kỹ thuật – nhà sản xuất soạn các bằng chứng chứng tỏ sản phẩm tuân thủ các yêu cầu cần thiết trong Chỉ thị. Mục đích của việc này là để cho phép sản phẩm hợp chuẩn với các yêu cầu bảo vệ.
  • Công bố Hợp chuẩn EC – tuân thủ các yêu cầu cần thiết được khẳng định bởi Công bố Hợp chuẩn mà nhà sản xuất đưa ra.

Trả lời

Main Menu