Cách tính độ Lux trong chiếu sáng

Làm thế nào để tính toán được độ Lux

Japanlighting.com – Để xác định bao nhiêu Lux, chúng ta cần phải biết: cường độ của nguồn sáng (I) và diện tích bề mặt (A) được dự kiến. Có hai cách để xác định theo phương pháp chung để đo lux: lumen trên mỗi mét vuông và footcandles. Ngoài ra, bạn có thể cần phải làm việc với các đơn vị khác, vì vậy đối với những trường hợp: 1 footcandle bằng 1 lumen/ mỗi mét vuông và 1 lux bằng 1 footcandle x 10,76.

Ghi chú: Foot-candle là lượng ánh sáng sinh ra cách nó 1 foot nó tương đồng với dpi hoặc inch.

To calculate lux, we need to know the intensity of a light source.

Tính Lux cho một bề mặt vuông góc

Để xác định vị ánh sáng trong sàn của một căn phòng, đầu tiên chúng ta phải đo diện tích của nó. Trong ví dụ này, chúng tôi lấy ví dụ là 100 m2. Tiếp theo, chúng ta cần phải lấy cường độ của nguồn sáng. Trên vỏ hộp và sản phẩm đã in rõ các thông số kỹ thuật; Trong ví dụ chúng tôi sẽ sử dụng giá trị 1.500 lumens.

Do đó, bằng cách sử dụng công thức:

Lux = I / A = 1.500 lumens / 100 m2 = 15 lux.

Chuyển đổi để Foot candles

Nếu chúng ta cần phải chuyển đổi sang mét vuông hoặc foot candles, chúng tôi chỉ đơn giản là sử dụng hệ số chuyển đổi: 1 foot candle = 1 lux / 10,76. Vì vậy, ví dụ của chúng tôi: 15 lux / 10,76 = 1,39 footcandles hoặc 1,39 lumens mỗi foot vuông.


How to Calculate Lux Levels

To determine lux, we need to know: the intensity of the light source (I) and the area of the surface (A) being projected upon. There are two generally accepted ways to measure lux: lumens per square meter and footcandles. Also, you may need to work in other units, so for these instances: 1 footcandle equals 1 lumen per square foot and 1 lux equals one footcandle x 10.76.

Calculating Lux for a Perpendicular Surface

  • To determine lux for the floor of a room, we must first measure its area. In this example, we find it to be 100 meters^2. Next, we need to find the intensity of the light source. The packaging of most light bulbs has this listed; in our example we’ll use the value 1,500 lumens. Therefore, using the formula: lux = I / A = 1,500 lumens / 100 meters^2 = 15 lux.

Converting to Footcandles

  • If we need to convert to square feet or footcandles, we simply use the conversion factor: 1 footcandle = 1 lux / 10.76. So for our example, 15 lux / 10.76 = 1.39 footcandles or 1.39 lumens per square foot.

Biên dịch: www.japanlighting.com

Nguồn: internet

Trả lời

Main Menu